User Tools

Site Tools


comprehensive_accounting_example

Comprehensive accounting example of a company during one fiscal year

Please click here to see how to book these business events.


Starting balance

Balance on the main ledger accounts, on January 1, 2007, is as follows:

VAT liabilities (monthly) 10.400,00 kn
Accounts receivables 58.760,00 kn
Bank account 49.910,00 kn
Account payables 46.720,00 kn
Cash register 690,00 kn
Depreciation of long term assets 52.610,00 kn
Long term assets 253.700,00 kn
Accumulated profit 17.510,00 kn
Foreign currencies bank account 51.730,00 kn
Insurance premiums, advance payments 3.600,00 kn
Gotovi proizvodi na zalihi 24.120,00 kn
Dobit tekuće financijske godine 14.150,00 kn
Proizvodnja u tijeku 17.280,00 kn
Kratkoročni kredit kod banke 60.000 kn
Sirovine i materijal na zalihi 42.490,00 kn
Dugoročni financijski kredit kod banke 100.000,00 kn
Trgovačka roba na skladištu 11.840,00 kn
Uračunata marža na robu u trgovini 5.000,00 kn
Ukalkulirani PDV na robu u trgovini 6.600,00 kn
Roba u trgovini na malo 36.600,00 kn
Upisani temeljni kapital (plaćen) ?
 • Izračunaj iznos upisanog temeljnog kapitala.
 • Sastavi početnu bilancu.
 • Otvori početna stanja na T-kontima glavne knjige.

Događaji u poslovnoj godini

1. Transfer of money into a cash register

Uplatnicom br 1. uplaćena je gotovina u blagajnu, podignuta sa žiro računa, u iznosu od 10.000,00 kn.

Ispiši uplatnicu, otvori blagajničko izvješće i u blagajničkom izvješću evidentiraj uplatu u blagajnu.


2. Izvod sa žiro računa

Primljen je izvod žiro računa sa slijedećim evidentiranim promjenama:

 • plaćena je faktura dobavljaču u iznosu od 12.400,00 kn.
 • podignuta je gotovina sa žiro računa u iznosu od 10.000,00 kn.
 • kupci su uplatili 16.570,00 kn duga.
 • podmirena je obveza prema poreznoj upravi od 10.400,00 kn.

Sastavi temeljnicu i proknjiži poslovne događaje.


3. Predujam iz blagajne

Radniku Ivanu Iviću isplaćena je iz blagajne gotovina u iznosu od 2.000,00 kn na ime predujma za službeni put u Rijeku. Sastavi isplatnicu i evidentiraj isplatu u blagajničkom izvješću.


4. Nabava dugotrajne imovine: kupovina

Poduzeće Prvomajska Zagreb isporučilo je stroj za izradu akumulatora i račun za isporučeni stroj na ugovorenu kupoprodajnu cijenu od 32.000,00 kn plus PDV. Sastavi temeljnicu i proknjiži događaj u glavnoj knjizi i knjizi URa.


5. Nabava dugotrajne imovine: prijevoz

Poduzeće Prijevoz Zagreb ispostavilo je račun za prijevoz stroja u iznosu od 9.000,00 kn plus PDV. Sastavi temeljnicu i proknjiži događaj u glavnoj knjizi i knjizi URa.


6. Nabava dugotrajne imovine: montaža

Samostalni obrtnik Jokić-montaža obavio je montažu stroja i pustio stroj u redovan rad. Za obavljenu uslugu ispostavio je R-2 račun od 7.000,00 kn plus PDV. Sastavi temeljnicu i proknjiži događaj u glavnoj knjizi i knjizi URa.


7. Nabava dugotrajne imovine: stavljanje u rad

Stroj je stavljen u uporabu 1.3.2007. Stopa amortizacije je 25% godišnje. Obračunaj amortizaciju do 31.5.2007.

Stroj je radio na izradi akumulatora. Trošak amortizacije se u cjelosti prenosi na proizvodnju. Sastavi temeljnicu i proknjiži poslovni događaj.


8. Obračun službenog puta

Ivan Ivić je krenuo na službeni put u Rijeku 10.03.2007. u 7:00h, a vratio se 15.03.2009. u 19:00h. Putovao je osobnim automobilom ZG-2009-MM. Udaljenost Zagreb-Split iznosi 275 km. Naknada po prijeđenom kilometru je 2 kn. Račun hotela za noćenje iznosi 1.400,00 kn. Dnevnica je 170,00 kn. Sastavi putni obračun, te isplati ili uplati razliku.


9. Narudžba: predujam

Kupac Vulkal Zagreb dao je narudžbu za kupnju 50 komada akumulatora po cijeni od 2.000,00 po komadu, te uplatio avans u iznosu od 61.000,00 kn. Uplata je evidentirana na žiro računu. Kupcu je izdan račun za predujam. Sastavi temeljnice, proknjiži uplatu i račun za predujam. Račun za predujam evidentiraj u knjizi IRa za primljene predujmove.


10. Nabava sirovina

Dobavljač Sirovine Karlovac isporučio je materijal za izradu akumulatora. Materijal je uskladišten, a dobavljač je ispostavio račun od 27.000,00 kn plus PDV. Sastavi temeljnicu i proknjiži događaj u glavnoj knjizi i knjizi URa.


11. Nabava sirovina

Dobavljač Rudar Zagreb isporučio je materijal za plastifikaciju akumulatora u vrijednosti od 16.000,00 kn plus PDV. Materijal je uskladišten. Sastavi temeljnicu i proknjiži događaj u glavnoj knjizi i knjizi URa.


12. Uvoz

Inozemni dobavljač isporučio je specijalne komponente za antikorozivnu zaštitu akumulatora u vrijednosti od 1.200,00 EUR, po srednjem tečaju od 7,40 kn/EUR na dan uvoznog carinjenja. Materijal je ocarinjen po stopi od 15%. Carina je obračunana i iskazana na JCD-u (jedinstvenoj carinskoj deklaraciji).

Prilikom carinjenja obračunata je i na JCD-u iskazana obveza za PDV. Pretporez evidentiraj u knjizi URa za uvezena dobra.

Carina i PDV su plaćeni. Evidentiraj pravo na pretporez po uvozu.

Troškovi špediterskog posredovanja, prema fakturi špeditera, iznose 1.500,00 kn plus PDV.

S deviznog računa podmirena je obveza prema ino dobavljaču po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja od 7,50 kn/EUR. Obračunata je i proknjižena tečajna razlika.

Banka je obračunala 0,5% naknade za uslugu ino doznake i obračunati iznos naplatila sa žiro računa (izvod).

Materijal je uskladišten po troškovima nabave.

Sastavi odgovarajuće temeljnice za knjiženje i proknjiži poslovne događaje na T-kontima glavne knjige, i u knjizi URa za uvezena dobra.


13. Unaprijed plaćeni troškovi

Sa žiro računa je plaćena premija osiguranja za novonabavljeni stroj za godinu dana u iznosu od 6.000,00 kn. Obračunaj, razgraniči, sastavi temeljnice i proknjiži trošak premije za dva mjeseca. Trošak osiguranja se u cijelosti prenosi na obračun proizvodnje u tijeku.


14. Proizvodnja: prijenos sirovina

Iz skladišta je predana u proizvodnju sirovina i ostali materijal za izradu 60 komada akumulatora. Normativ utroška sirovine iznosi 1.600,00 kn po komadu. Sastavi temeljnicu i proknjiži događaj.


15. Obračun plaća

U poduzeću su zaposlena četiri radnika:

 1. Direktor, 37 godina, iz Zagreba (prirez 18%), bruto plaća 15.000,00 kn, faktor osobnog odbitka 1,50.
 2. Radnik u proizvodnji, 40 godina, iz Samobora (nema prireza), bruto plaća 6.800,00 kn, faktor osobnog odbitka 2,20.
 3. Radnik u proizvodnji, 60 godina, iz Zagreba (prirez 18%), bruto plaća 7.200,00 kn, faktor osobnog odbitka 1,00.
 4. Administrativni referent (tajnica), iz Zagreba (prirez 18%), bruto plaća 6.000,00 kn, faktor osobnog odbitka 1,00.

Obračunaj i sastavi mjesečne isplatne liste.

Sastavi temeljnice i proknjiži obračun plaća.

Popuni obrasce ID i RSm.


16. Vlastita potrošnja: gorivo

Iz blagajne je isplaćen R-1 račun INA za kupnjeno gorivo za korištenje osobnog vozila poduzeća u iznosu od 600,00 kn plus PDV. Isplati gotovinski račun i sastavi isplatnicu. Napravi račun za vlastitu potrošnju. Račun evidentiraj u knjizi IRa za vlastitu potrošnju. Sastavi temeljnicu i proknjiži u glavnoj knjizi.


17. Vlastita potrošnja: reprezentacija

Direktoru je isplaćen iz blagajne račun R-1 za troškove ugošćavanja poslovnog partnera u Restoranu Bakhus u iznosu od 800,00 kn plus PDV. Isplati R-1 račun i sastavi isplatnicu. Sastavi račun za vlastitu potrošnju. Račun evidentiraj u knjizi IRa za vlastitu potrošnju. Sastavi temeljnicu i proknjiži u glavnoj knjizi.


18. Proizvodnja

Proizvodnja akumulatora traje mjesec dana (mjesec svibanj). U proizvodnji troškovno sudjeluju dva radnika iz proizvodnje (u punom radnom vremenu), a direktor je 50% svog radnog vremena utrošio u proizvodnji na izradi i finaliziranju akumulatora. U obračun proizvodnje preneseni su i ostali vezani troškovi (amortizacija, premija osiguranja). Tijekom svibnja proizvedeno je ukupno 60 komada akumulatora. Ukupna količina proizvedenih akumulatora smještena je u skladište gotovih proizvoda po troškovima proizvodnje, koji po obračunu iznose 1.500,00 kn. Sastavi odgovarajuću temeljnicu i razduži proizvodnju.


19. Veleprodaja vlastitih proizvoda

Kupcu je isporučeno svih 50 komada proizvedenih akumulatora po ugovorenoj cijeni od 2.000,00 kn plus PDV. Sastavi izlazni račun i proknjiži prodaju proizvoda. Storniraj račun za predujam. Zatvori primljeni predujam sa potraživanjem po izlaznom računu.


20. Mjenica: zaprimanje

Za preostalu razliku u cijeni za preuzete akumulatore, kupac je predao mjenicu kao instrument plaćanja. Sastavi temeljnicu i proknjiži događaj.


21. Mjenica: otkup

Mjenica je predana na otkup i uredno otkupljena uz diskont od 3% sa uplatom evidentiranom na žiro računu. Banka je obračunala naknadu za diskont i naplatila sa žiro računa. Sastavi temeljnicu i proknjiži poslovni događaj.


22. Maloprodajna kalkulacija vlastitih proizvoda

Preostala količina (10 komada) proizvedenih akumulatora predana je u vlastitu prodavaonicu uz maloprodajnu maržu od 30%. Sastavi kalkulaciju maloprodajne cijene i temeljnicu, i proknjiži prijenos akumulatora u maloprodaju (vlastitih proizvoda).


23. Maloprodaja vlastitih proizvoda

U jednom danu prodano je 5 komada akumulatora. Utržak od maloprodaje predan je u blagajnu. Sastavi uplatnicu i evidentiraj uplatu u blagajničkom izvješću. Sastavi temeljnicu i proknjiži razduženje maloprodaje.


24. Polog iz blagajne

Blagajna je položila na žiro račun iznos od 11.000,00 kn. Sastavi blagajničku isplatnicu i evidentiraj polog gotovine u blagajničko izvješće.


25. Polog na žiro račun

Primljen je izvod žiro računa sa evidentiranim pologom gotovine. Sastavi temeljnicu i proknjiži izvod žiro računa.


26. Izvod sa žiro računa

Sa žiro računa su izvršene slijedeće isplate:

 • plaće i doprinosi za svibanj.
 • obveza prema dobavljaču Sirovine Karlovac.
 • obveza prema dobavljaču Rudar Zagreb.
 • troškovi špeditera.

Sastavi temeljnicu i proknjiži izvod.


27. Nabava trgovačke robe

Guma Oroslavje isporučila je 550 komada auto guma po ugovorenoj cijeni od 400,00 kn/kom, a koje su uskladištene u skladište trgovačke robe po cijeni nabave. Od dobavljača je primljena faktura R-1 na 220.000,00 kn plus PDV. Proknjiži poslovni događaj.


28. Izdavanje mjenice

Za cjelokupni iznos stvorene obveze Gumi Oroslavje je predana mjenica s rokom naplate 31.07.2007. godine. Sastavi temeljnicu i proknjiži promjenu.


29. Maloprodajna kalkulacija trgovačke robe

U vlastitu trgovinu maloprodaje predano je 50 komada autoguma sa ukalkuliranom maloprodajnom maržom od 35%. Izradi kalkulaciju maloprodajne cijene i proknjiži poslovnu promjenu.


30. Veleprodaja trgovačke robe

U jednom danu kupac Klivis Špedicija Zagreb kupio je u veleprodaji 500 komada autoguma. Veleprodajna marža iznosi 15%. Autogume su isporučene i kupcu je predana faktura R-1. Sastavi fakturu i temeljnicu te proknjiži događaj te razduži skladište.


31. Maloprodaja trgovačke robe

U jednom danu prodano je 40 komada autoguma u maloprodaji, a utržak od maloprodaje položen je u blagajnu. Sastavi uplatnicu i zabilježi u blagajničko izvješće. Sastavi temeljnicu i razduži maloprodaju.


32. Polog sa blagajne na žiro račun

Iz blagajne je položeno na žiro račun 26.000,00 kn. Sastavi isplatnicu i evidentiraj u blagajničko izvješće. Primljen je izvod sa žiro računa sa evidentiranim pologom gotovine. Sastavi temeljnicu i proknjiži poslovni događaj.


33. Zajam: ugovaranje

Za prodane autogume kupcu je odobren kratkoročni zajam na rok otplate od 6 mjeseci i uz godišnju kamatu od 12% (uvećanu za PDV). Kamata je obračunata i kupcu je predan račun za obračunatu kamatu. Evidentira račun u IRa. Sastavi temeljnicu i proknjiži događaj.


34. Zajam: otplata

Kredit je podmiren zajedno s obračunatom kamatom, a otplata evidentirana na žiro računu. Sastavi temeljnicu i proknjiži poslovni događaj.


35. Zaključenje blagajne

Izradi zaključak blagajne i sastavi temeljnicu za knjiženje i proknjiži blagajničke promjene (temeljnicu) u glavnoj knjizi. Obveze za PDV evidentiraj u knjizi IRa.


36. Prodaja dugotrajne imovine

Stroj za izradu akumulatora je prodan poduzeću Gal Zagreb, po kupoprodajnoj cijeni od 41.000,00 kn plus PDV. Stroj je isporučen i kupcu je ispostavljena faktura. Kupac je izvršio uplatu kupoprodajne cijene. Uplata je evidentirana na žiro računu. Sastavi izlaznu fakturu i potrebne temeljnice te proknjiži događaje. Izlazni račun evidentiraj u knjizi IRa.


37. Izvod: plaćanja

Plaćene su sve obveze vezane za nabavu stroja za izdaru akumulatora (Prvomajska, Prijevoz, Jokić). Plaćanja su evidentirana na žiro računu (izvod). Sastavi temeljnicu za knjiženje i proknjiži u glavnoj knjizi.


38. PDV saldiranje

Saldiraj porezne knjige (PDV obveze i pretporez) te utvrdi da li se radi o potraživanju za pretporez ili o obvezi za PDV. Popuni PDV obrazac. Sastavi temeljnicu i proknjiži evidentirana stanja obveza i potraživanja za PDV.


39. Obveze prema poreznoj upravi

Podmirena je cjelokupna obeza prema Poreznoj upravi. Sastavi temeljnicu (za izvod sa žiro računa) i evidentiraj poslovni događaj.


40. Naplata mjenice

Banka je podnijela na naplatu mjenicu koja je otkupljena. Sastavi temeljnicu i evidentiraj promjenu na žiro računu.


41. Zatvaranje troškova

Prenesi ostale (indirektne) troškove u rashod. Sastavi temeljnicu i proknjiži promjene.


42. Račun dobiti i gubitka

Nakon svih provedenih knjiženja izradi račun dobiti i gubitka, te osnovice za obračun poreza na dobitak, sa sijedećim parametrima:

 • porez na dobit je 20%.
 • kao dobitak tekuće godine zadržava se 50%.
 • preostali dio dobiti (50%) knjiži se u korist vlasnika.

43. Porez na dobitak

Sastavi prijavu poreza na dobitak


44. Završna bruto bilanca

Sastavi završnu bruto bilancu (na 31.12.2007.)


Please click here to see how to book these business events.


dr.sc. Goran Gašparović 2009/07/24 14:29

comprehensive_accounting_example.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)